Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa. Puisi dalam bahasa jawa atau yang disebut geguritan. Geguritan adalah lantunan lagu-lagu suci yang dinyanyikan pada saat pelaksanaan yadnya. Setiap jenis yadnya memiliki lagu suci tersendiri.
Dalam blog ini anda akan menemukan puisi dalam bahasa jawa atau yang disebut geguritan tersebut secara gratis. Ini adalah geguritan terbaru untuk tahun ini, ada berbagai tema yang disajikan disini mulai dari hal klasih berupa cinta sampai pendidikan. Membuat puisi tidak harus dalam bahasa indonesia bukan, bahasa jawi sampai bahasa inggris seharusnya juga dicoba, untuk memperkaya pengetahuan kita akan kebahasaan.
Berdasarkan jenis yadnya, geguritan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu antara lain:
1. Geguritan Dewa Yadnya
2. Geguritan Manusa Yadnya
3. Geguritan Pitra Yadnya
Karena diatas sudah dijelaskan tentang pengertian geguritan, maka berikut ini akan dipublikasikan contoh geguritan kepada teman-teman semuanya, dimana contoh geguritan ini diperoleh dari berbagai sumber di Internet :
Cerita Saka Manca
 
ing papan sarwa salju, aku
ngangen-angen lawang gubug binuka
ana bedhiyang lan lincak
 
nanging wis kebacut dadi salju
guritan apadene kekarepan
nglinthing bareng tumiyupe angin
nunjem-nunjem dom periih
sadawane wengi
 
kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi
sing durung kober kababar unine prasasti
 
Babad Wedhi Pasisir
 
Sorene sore jingga
wengine wengi biru
kembang pandhan mesem marang mbulan
tangane ngawe-awe sajak kemayu
apa hiya iki dayane layang atimu
sing jare bakal ditulis kalane ijen
lan sendhang mung amping-ampingann jendhela
sing wengi iki isih panggah binuka?
 
biyen aku nate apal gojegmu
kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan
ing lemah suwung pinggire taman
ora ketang mbalang liring sambi mungkur
nyamudana wingkis sakehing kekarepan
nutup kudhuping kekembangan
 
iki babad wedhi pasir
pinaes ganda aruming mawar
rarasing riris dhadha kumesar
Apalagi bagi kamu orang jawa adalah hal bijaksana jika mau untuk melestarikan budaya sendiri, salah satunya adalah geguritan. Dengan begitu peninggalan nenek moyang kita akan tetap abadi dihati anak cucunya kelak sampai akhir zaman.
Berikut ini adalah kumpulan puisi bahasa jawa atau Geguritan paling lengkap terbaru dan teristimewa saya sajikan buat anda
PETENGING WENGI
 
sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu
 
gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi
 
lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?
 
PEPADANG BAKAL TUMEKA
 
angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa
 
wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..
WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU
 
rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
saklawase ora nate ketemu
saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk
 
wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
ana cerita rinajut endah
 
dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
pirsanana ana nduwur kae
ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene
 
saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
simpenen kangenmu ana impen ***
 
LINTANG-LINTANG
 
lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu
 
lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan
 
SEDYAKU
 
Wis, Jeng…
Aku sumeleh
nyelehake pangarep-arepku
marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
yen nyatane amung semene
cunthele lelakonku…
 
Pepenginku tansah sumandhing
lan nresnani sliramu
kudu dakprunggel
sing luwih wigati, Jeng
donga lan pengestumu wae
tansah mili kanggo aku
 
Wis, Jeng
aku pamit
becik njembarake pikir
nggayuh kabegjan
mring ati lan katresnan satuhu
tan ora binagi ing liyan
sempurna ing guritan siji…
 
PEPADANG BAKAL TUMEKA
 
angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa
 
wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang
 
KEKUDANGANKU
 
o, ngger sang ponang jabang bayi
bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
sira wus lahir kanthi slamet
nyawang gumelaring jagat raya
 
yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
yen sira mesem tak kudang tak liling
 
o, ngger sang ponang jabang bayi
tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe ***
 
kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara
 
UDAN WAYAH SORE
 
udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles
 
sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
tak kanthi lakumu tumeka ngendi
 
mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
marakake gawe kekesing ati
manuk kepodang wus mabur mangulon
nanging tetep tak tunggu tekamu ***
 
NALIKA SEPI
 
pasuryanmu sing bening
tumiba ing banyu mili turut pletheking surya
saya suwe tansaya adoh
ninggalake sepi
 
tan ana sabawa gumrisiking alang alang
aku mung bisa nyawang
pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali
nganti datan katon kasaput pedut *
 
RON GARING
 
Wengi sansaya atis
nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
kang digawa dening angin
 
prasasat tan kendhat
anggonku kulak warta adol prungu
ananging isih mamring
 
aku wis pingin cecaketan
obormu kang makantar-kantar
madhangi jangkah lan jagatku
 
ana ngendi papanmu
lelana tapa brata
tanpa pawarta tanpa swara
 
aku kadya ron garing
kumleyang kabur kanginan
ing jagat peteng lelimengan
 
krasa luwih abot
anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
mlakuku ora mantep
 
kagubet ribet lan ruwet
adoh saka cahyamu
pedhut ing sakindering pandulu
 
panjenengan
guruku, sihku, oborku
kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.
Pengarang: Budhi setyawan
 
Demikian dulu beberapa contoh geguritan atau Puisi Bahasa jawa yang dapat saya sampaikan kali ini.

Loading...
Baca Juga :  Kumpulan Puisi rindu Buat Kekasih

Leave a Reply

0 4415

Tube8 | Free Sex Videos Indonesia | www.tube8.com - Satu lagi situs dewasa yang lolos dari pemblokiran, Yaitu tube8.com. Situs ini sama...